Máy đóng gói đếm với băng tải chuỗi năm bát

389.900.000