Máy đóng gói đếm với băng tải chuỗi tám bát

648.000.000